Something went wrong :\
אגן נחל קדרון - האתגר במימוש הפתרון הנדסת מים

מידע


האתגר העיקרי בפעילויות שיקום אגן קדרון הוא עובדת היותו ממוקם בשטחן של מדינת ישראל והרשות הפלסטינית גם יחד. ככזה, כל פעילות בו מחייבת יצירת עבודה משותפת בין הרשויות הנוגעות בדבר.