מכרז פומבי מס' 12-2018 לביצוע עבודות תשתית פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח

סטטוס

פעיל

רשות ניקוז ים המלח ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תשתיות, פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים לרבות 2 אופציות הקנויות לרשות להארכת ההתקשרות לשנה נוספת בכל פעם, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך:01.07.2018  משעה 8:30 ועד תאריך 31.07.2018 בשעה 15:00 באתר האינטרנט שכתובתו: www.dekelmichraz.co.il  (להלן: אתר האינטרנט) תמורת תשלום של 1,000 ₪ (בתוספת מע"מ) שלא יוחזרו בשום מקרה.  ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז, קודם לרכישתם באתר האינטרנט ללא עלות, במועדים בהם ניתן לרכוש את המכרז.

סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי 19.07.2018 בשעה 9:00 בצומת כיכר סדום (כביש 90 – כביש 2499). השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות הוא יום שלישי 31.07.2018 עד השעה 15:00. את ההצעות יש להפקיד בצירוף כל האישורים, המסמכים וערבות המכרז כמפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים של הרשות הנמצאת במשרדי הרשות שבנווה זוהר (ליד מוא"ז תמר).

תנאי סף להשתתפות במכרז הינם בין השאר, היות המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים כמורשה לעסוק בקבוצת סיווג ג-3 ענף 200 תשתיות ופיתוח ו- ב' 1 ענף 400 ביוב, ניקוז ומים כאמור במסמכי המכרז, אישור עדכני מרו"ח ו/או משלטונות מס הכנסה ומע"מ כאמור במסמכי המכרז, היות המציע בעל אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, כמפורט במסמכי המכרז וכן נסיון ומחזור כספי כמפורט במסמכי המכרז. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 

                                                                                                            דב ליטבינוף

                                                                                                            יו"ר הרשות