מינהלות נחלים

אזור זה כולל: אירועים, ישיבות וועדות שונות של הרשות, בהם משתתפים נציגי ציבור ומשתתפים שונים.
בדפים אלו יועלו החומרים שהועברו בכינוסים שהתקיימו.

בכינוסים נכללים: ימי עיון, מינהלות נחלים, ועדות היגוי, אירועי שיתוף ציבור ועוד.