תקנון האתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים אלה

1. האתר וכל הדפים, המידע, התמונות או כל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: "התוכן") הנם רכושו הבלעדי של רשות הניקוז ים המלח (להלן: "רשות הניקוז").

2. אין להעתיק או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך בכתב מרשות הניקוז.

3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי לרשות הניקוז.

 

הגבלת אחריות

4. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים, לרבות מידע הנמסר ישירות על ידי יועצים והגופים השותפים לפרויקט. לרשות הניקוז אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לכל מטרה שהיא.

5. רשות הניקוז אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המתפרסם באתר.

6. פרסום המידע ו/או השירותים באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של רשות הניקוז לגבי נכונות ו/או כדאיות המידע ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.

7. רשות הניקוז אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים /עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, השירותים או המידע המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.
8. כל שימוש שיעשה בעקבות פרסום מידע באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר אינו כולל את רשות הניקוז או מי מטעמה כצד או כאחראי בגינו.
9. רשות הניקוז שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש. 
10. תמונות, הדמיות, תרשימים וכל מידע ויזואלי אחר המוצגים הם להמחשה בלבד. 
11. רשות הניקוז עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינה אחראית לנכונות התוכן והמידע המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות ומבזקים הכלולים בו.
12. הינך מחויב/ת לאמת ולבדוק כל נתון , מידע או תוכן שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי/ת להסתמך עליו. רשות הניקוז ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. 
13. כאמור לעיל, רשות הניקוז ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לתכנים הנ"ל ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו אם החליט לפעול על בסיס תכנים אלו ועל המשתמש חלה אחריות מלאה ובלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.

 

מקום שיפוט והדין החל 
14. על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז ירושלים בלבד.